Ϻʱʱô
s⚻X P m?/a>

KZDL -4 e-sB u 尒

K ?/strong> : 9027809900

KZDL -4 e-sB u 尒
KZDL -4 e-sB u 尒

??

KZDL -4 e-sB u 尒 , O? u 尒 ? ?, ? ??P, D ? eG Eϔg?XBf? ?G, G, G, G e? ㏆? ue? sB e sBf ?KZDL , ?y? sBf u 尒 , ?? e??e ?su GB / T 214?996 ( X GB 214?3 ) . ?尒 ?I sB?P? ϔ II , ?y?II sB|? s?XE??O Xf?. ?G ?җ?җ, W?K? ܐ, ? ?, eE OX?, ? KZDL ? A . E?eXz E ? ?쏆? sI e? ?y?E ? , ?ϔ w K? |E Eϔ? 똁? ? ?XI? ?XI? P , sp e?? , ?. Xf? ej?GB/T214?996 ??

?Xҗ?OWX

1. D s : 0-99.9%

2. Xf? XI?: 2-9 min ϔ? ?, ϔp E.

3. X?: ? X?1150℃±5℃ , X?O 0-1300℃ , K? ?. uf?? XAs?, ?X ??WDf? W ( :ø40/30×400 mm ), uu?PX?X?>90 쏆?

4.B ?: ϔ?P? ϔ?? sB I?O X? 35 ?X?O 1150℃ .

5. ?XI?: K???s? ϔ?

6.?XI?: K?X?E? O w?OX?.

7. : eXz? ? ?? Ï, .

8.a?: 똁 ?OX sB| O X? K??X?P ?.

9. : K? ϔ?

10. : ?suX? K? |E Eϔ? 똁? ? ?XI? ?XI? P , sp e?? , ?.

11.Jϔ : 220 V ±10% , 50 Hz

u

1. u 똁?

k?? X? s?X?1150℃ ?s???㟙 ?, ?P , ? ? s?X?㎽ S O 2 ?ÏP?P SO 3 . C ;

~?( )+O 2 CO 2 ^+ H 2 O + SO 2 ^+ CI 2 ^+

4 FeS 2 + 11 O 2> 2 Fe 2 O 3 + 8 SO 2 ^

2 MSO 4 >2 MO +2 SO 2 ^+ O 2 ^ ( M X? җ? )

2 SO 2 + O 2 > 2 SO 3 ^

E? SO 2 ?E?P SO 3 尒?Oϔ??O ??W , ?s X? H 2 SO 3 ?ÏP?P H 2 SO 4 , Pϔ? OX{? ܗ ?ܗg?W, sB ϔ?sB| ?ܗ, Og?s?e?ܗg?W ?s ϔg?┘? X? H 2 SO 3 . C ;

; 2I - ?e>I 2

Wϔ?; 2H + + 2e > H 2

ܗ H 2 SO 3 : I 2 + H 2 SO 3 + H 2 O > 2I - + H 2 SO 4 + 2H +

? O?p ?s ┘?u O? ܗ , ? ?P??尒œ ?e?P ? . f , ? ?XI ? K?尒œ?? ?sI e?( % )

X

sB B? X? ? P? X, P?? ?? .

1. X ?

??B? Ig?, I ? ( 0-1000?? ) ???. . ??( ?1 ).

(1)•  I ?: O????

(2)•  ?; ?X? ?җe?, ??. s? - ϔ, t?P ? ?G ?P?? P, X ?s??? W.

(3)I?: ? t , XIϔ?X ]I, O? u ?? ?P?G, K? , s, 1000 ??

? X?? width=

?1 : ?X??

2.

?? ?? uX , sg?P, 3 f? P? X? ? u C s?

3. X

?I sB??W X O? PX , ?-2-?E ?f? 尒 - WDf? W , Φ40/30×200/160 . ? - WDfG җ, K PB O G PfG P? O?uE-җ sP? u ?Oz X? ?W җ X O? Pf? W (B W) , O??? - WDf , PX s? ?2.

  ?PX? X
1. f? B W 2. e? ?3. E ϔ? 4. f? BW 5. x尒 s 6. R?OE 7. xAs?8. ? Pf? W
9. - WDf? W 10. ? ?e .

?2 : ?PX? X

4. W ?? : ?┘? Bg?, X??400 ? ??җ җ?f ? f uWϔ? ? W ? PB ?A??揆I , ?P ?1×1.5cm 2 , җ? e ? P?? җ?Wϔ?e P?? u ϔ, tX? ܗ??, ??uWϔ ? 0.5×1.0cm 2 . ?K ?P?G D?? ?G G ?, Pϔ?sf?? ? s?B ?ϔ G, u ϔ, tX? ?P?, ? s? SO 2 ?ÏP?P SO 3 . ??┘?p?җ?wÏ, f??, O? W??? B ? Ig??500 XBef ? , ?ϔ w K?, ? B ?, X?ϔ ?똁? ? ? P??B, s?s w? uD?.

O

1.x??: 5-40℃

2. X ?: <85%

3. dX : B ?㟙 ??җe?? ?? E?1500 ??.

4. B ?Xj : ? 1000 ?? .

Φ?尒 P??u? O e.

m 尒 ? 2 e, 4 uWϔ 18 ] ?1 s. ?e? 4 , Pϔ?eXz X?尒. e? 5 ?, Pϔ?eXz ?Xf? ??. ?O?s e ? uWϔ? K?P ? B?]?O? u .

P값g?s⚻X P?O e P

... ...

?eX O:

1. sB? X, W ? ?y? ??sX?XE?? ?e ?G4 u? . ?e ?G5 uE ?

2. ?PX? X Op?? ?2 O P K? xAs? P{??e? ?, X?? s, 2 mm ???. xAs?PX? ꎽ ?2 P K, O Ҍ? ??+ ?, ???- ? bp O? ? ┘? Jϔ 220 V O? ?2P K? O .

uE  (?

?4 : uE ( ?)

uE 䅏?(?

?5 : uE 䅏?( ?)

3. ?ϔ , O X?? X. JO ϔ ?, OB se s?500℃ ??PX? ( s 1150℃ ), X??PX? ?1150℃ , X O D? X? j?

E : ?W?XAs?e??G җ, X? ϔ ?G ϔ?X?w, ?. ??PX??X??1150℃ , eXz? X?1050℃. I?P?X?X ?1050℃. ?O? sB? X? , ? P? ? j?? E .

?Op W ┘? width=

E : ?Op W ┘?

4. ?? P? u esҗ XIf e e EW ?e?O? , ? ?O?? e O? sB| sX? , O ?c?G O????X, ?X? tX? ?e? If sf?W u esҗ XIf, e ϔ?A?PI ?PX?? e 1 Xk? 2 Xk?O尒 c??? tX?D? ?500℃ ?150℃.

5. W ┘??Xw?җ : eP??4 ? ? ? P??, s ??┘??? ?P? ? E, e ??sXP? 尒]?ϔ? X ? e Oϔ?? 1000 mL / min , X??se?] A?P?X ?P?┘?, Oϔ??䏆 w 500 mL / min , ϔ ????e?? ?se?, X sf? ? sw?

6. ef??u ┘?: 6 ?ܗg?W, 6 ?Iϔ W, ?250 ?G , X? 10 ???XG җe? ?u ┘?K?O g? O ?e P ?O ??? ?XI, f?PH ???s 1? , ϔ K?O, P?f?PH Ï 1 .

A ?尒?XfE?XIf, K???sf?sX?똁 e?XIf, ?X? tX?eP OX{?f W ??W ?P?? KG .

7. a??u ┘???? , G u e B ? X?, ? 헿?P????w?s ?uD, ?uD?, X ]?尒]?┘? ?B ?, A ?, X?f?e.

8. 尒? Xj?XIf, ??, I ?Xj??PT?XI? ??O PT??尒 XI?G PG, p E XIf X?ϔ .

9. xg? 똁?:

( 1 ) 尒]?ϔ?, sB ?P ϔ .

( 2 ) ?尒]? , sf? ?җ. ?se?], e Oϔ??, s, 1000 mL / min . ?尒]?? e B ?.

( 3 ) A? OW X? O쏆? 1050℃ , e?尒]?┘? z ]?[2/┘] , sf?E 35 mv sw?┘?, Ï 35 mv , X Xf?e?XI? tX? ?┘? X?O? OW E ? 35 mv

( 4 ) m BfG ? ?50 ??, O?ϔ p?җ ?( E җ??), Bf ?O c?O, z ]?[] , ?? XI? f?z ]?[] , 폆? XfE XI?

? Xf?, X? e 500℃ ?1150℃ , ?s?? ?e ? D X XIf, O?X XIf ϔ?sB fE, ?s?? sgG, O?| c O??BfG ???Ow? suX??? 똁 P. ?X e? Oz_, ??XI? e?? ϔ?

10. ?D 똁? ]?尒]?┘? X??se?] ?]?, e ?┘? G ?sI??┘? X??X?.

11. 똁? wX, sf?e? A?똁?E? ϔ 尒?sfE? 똁?X ?Xw e?Xk?

Xw?f:

x? eXz? ?? e, ??? eXz? ?sI e. A?eXw ?sI e X + PX eXw ?E s???1.

?1

?P?

mfE

Xw?

E

?

??

???

A 08.5

?? ?8.5 A

? s?

WX sw

U 55.5

WX sw 55.5mv

? s?

?┘?

B234.5

?┘?234.5mA

? s?

?e

01.234

1.234mg

? s?

?e

?

L 2.46

p E 2.46%

? s?

X?

X?

C 1050

X?1050 ℃

K?s?

?

? OX? ?

t5.45

?
5 ?OX? ? 45

K?s?

?

ΦB

P 2

ΦB 2

K?s? , D 0?

?/?

h 15.25

15 ?25 ?

K?s?

???

d 07.01

7 ?

K?s?

?

Y 1999

1999 ?

K?s?

?XI?

?Xj XI?

E 49.9

?Xj XI?
49.9mg

K?s?

?XI?

?Xj XI?

H1234

?Xj XI?
1234

K?s?

a?

똁 ?Xj XI?

F2.34

똁 ?Xj XI?br > 2.34%

K?s?

J0.999


0.999

K?s? , D
0.9?.1

ZE P

n0.02

ZE P
0.02

K?s? , D
±0.09

E P

u1.02

E P
0.02

K?s? , D
±0.09

sBI:

1. B X sK? e O ?җ?? ???? ? ug?O, X ??OE?? ?, eu?e ϔ?, s?sB.

2. ?O ?G G ??? g?W, X O?sB.

PX җ ?: ??( K?e? ), ?????g? , ?tX? W G ?, O WT ??e?G ?sef ?(5 ?Wg?IW ?10 ? , ?? O?KA? u ?100 ?P{f?G җe? , OA?OW ?O?尒?, OB 2? , җ?X?K?? ?G ??e , X????sI??┘? ??X e?җ G ? ? tX? ? , ? ? P?G, W? , ?? e?I ? I ? ??e?җ, X?f??җ?? ?I ]?A?P?X ?P?G X? , ϔ ? seՏ?f??

3. O???G G ?I?OW, t?B OϔW 1000 ??, ? ? ? 1000 ?? , G ??P?E ? , K?sf? ?WP?E ?җ ? Ig? ????O? , WXf? W, WXf? sXW G җ, W ????

4. K?s P???uWϔ ??┘?, 헿? P ]?尒]?┘? E? P? ┘?? uWϔ ?O ϔ p?ܗ, s ? ? ? uWϔ, ? P ?P{?s, ?s ?g? ?P? X s f DI.

5. X?z e XI??혁? OX? G ? W X O? uE-җ sP?, ?ϔu?3-4 쏆 , tX? uE-җfg?sW ef ? e җ X, P? e s??uE-җfI?s, ?? O ð ??sW, O 躈 ??, ?? ?I, ϔ?s ?PX?.

6. ?s O sB?? X? tX?W O ? X.

O?? sҗ:

ϔ? O? Pϔ eXz? ? OW?

Err 1 s? XAs? f?s O XAs?

Err 2 xAs?. f? ? u sf.

Err 3 P? BI. f? sX B. P?p sw??, p sw? ?ì|? O?

Err 4 ?B??ϔW ?O?? f? B? -WDf? W. ?-WDfG җ, se, y???suG G O?

Err 5 X ?P?G. ?P? ?W , ?.

Err 6 ?esҗ XIf. P?se?s?es XIf s???esҗ XIf ?? B.

?X җ O X :

ZNLRY-2000 W
WSWK-5- X ?/a>
PX B (XL-1)
A?X, u Oefҗ XIf(WZ -50)
Ef? W ?101 (101-1?
DÏR(FA1004)
KZDL-4 ʇ-zr ?΁Ņ?( ?
?? ?

E_mail:[email protected] ܛ : 458030
䰒? ? fu mÏ, ? , ?a?āÏ, 41
x?: D ?? ? 001-86-392-2170277,3313798
: D ?? ? 001-86-0392-2170244,2172001
? O f ?| X??X? ?"??quot;
Ϻʱʱô Ʊ29ѡ7н 20ѡ5ѯ 11ѡ5 ʹڱȷ nbaȷ 吉林快三 丛林快讯 ˷ͧʷ ˹ŵ˽ֱ ӯ pk10ƻ5 ʺӱ5ʷ 188ȷֱ188ȷֱ ɽʮһѡ 齫258淨